ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN HAARSHOUT

Utrechtsestraatweg 36A
3481 LA Harmelen
M 06-54230800

E info@haarshout.nl KvK 30085094

BTW NL8076.81.404B02

Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden gelden voor alle door HaarsHout gesloten overeenkomsten en zijn van toepassing op alle door HaarsHout gedane aanbiedingen, leveringen en diensten, zulks met uitsluiting van eventuele algemene voorwaarden van de wederpartij/derden.
 2. Eigendomsovergang en risico
 3. Behoudens het in lid 2 en verder gestelde gaat de eigendom van, en het risico voor beschadiging of tenietgaan van goederen, geheel of gedeeltelijk, op de koper over bij de levering.
 4. Zolang de koper niet het volledige bedrag van de koopsom met eventueel bijkomende kosten heeft voldaan of daarvoor zekerheid gesteld, behoud HaarsHout zich de eigendom van de goederen voor. In dat geval gaat de eigendom op de koper over zodra hij aan al zijn verplichtingen jegens HaarsHout heeft voldaan.
 5. Indien het verkochte geleverd is maar nog niet betaald mag de koper het niet aan derden ter hand of ter beschikking stellen op grond van welke titel of welke benaming dan ook. Hieronder valt onder meer de (gedeeltelijke) overdracht van goederen in eigendom, (onder)pand of bezitloos pand
 6. Bij verlies, diefstal, inbeslagneming e.d. van het verkochte is de koper verplicht, zolang geen betaling heeft plaatsgevonden, zulks binnen 24 uren na de ontdekking daarvan aan HaarsHout te melden.
 7. Door het simpele feit van niet nakoming of overtreding van het in dit artikel bepaalde verbeurt de koper dadelijk een opeisbare boete tot het bedrag dat gelijk is aan de koopsom.

Levering

 1. De levering van de goederen voor de vennootschap vindt plaats op het adres van de koper op de tussen partijen overeengekomen dag en tijdstip, tenzij partijen schriftelijk een andere plaats van aflevering zijn overeengekomen.
 2. De levering van de goederen vindt plaats binnen 30 dagen na het plaatsen van de bestelling, tenzij partijen anders overeengekomen zijn.
 3. Is levering op de overeengekomen dag niet mogelijk, dan kan HaarsHout na schriftelijk bericht het tijdstip van levering eenzijdig wijzigen, zonder dat hierdoor voor de koper recht op schadevergoeding van enige directe of indirecte schade ontstaat.
 4. De levering is voltooid op het moment dat de goederen ter vrije beschikking staan van de koper.
 5. Indien een tijdige levering onmogelijk is als gevolg van overmacht of andere onvoorziene omstandigheden, wordt de levertijd verlengd tot dat moment waarop HaarsHout redelijkerwijze in de gelegenheid is tot levering. Als overmacht zal in ieder geval hebben te gelden natuurgeweld, vorst en staking.
 6. Indien gerede twijfel bestaat omtrent de betalingscapaciteit van de koper is HaarsHout gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de levering bijzondere voorwaarden te verbinden, bijvoorbeeld zekerheid tot betaling van de koopsom.

.

 1. Aanbiedingen
 2. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk een geldigheidsduur is vermeld. HaarsHout is slechts door een aanbieding gebonden indien zij binnen de aanbiedingstermijn schriftelijk bericht van aanvaarding ontvangen heeft, waarmee de overeenkomst tot stand komt.
 3. Prijzen en betaling
 4. Indien de kostprijs van de door HaarsHout verkochte producten een verhoging mocht ondergaan op grond van ondermeer veranderende invoerprijzen, prijswijzigingen , een wijziging in lasten, wijzigingen in heffingen en/of andere rechten of plichten, is HaarsHout gerechtigd de prijzen aan te passen, ook in geval de order reeds bevestigd is. HaarsHout zal hiervan de koper schriftelijk mededeling doen. Koper heeft het recht hierop de koop te ontbinden.
 5. Indien de koper niet binnen de overeengekomen termijn betaald wordt deze geacht van rechtswege in verzuim te zijn. Vanaf de datum waarop de koper in verzuim is zal automatisch een rente verschuldigd zijn over de koopprijs van 1,5 % per maand, of gedeelte van een maand.
 6. Indien HaarsHout tot buitengerechtelijke invordering overgaat is koper een vergoeding voor incassokosten verschuldigd overeenkomstig het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten.
 7. Betalingen kunnen niet worden opgeschort, ook niet indien de koper meent enig recht van reclame te hebben.
 8. Ontbinding
 9. In geval van niet of niet tijdige betaling, of indien koper niet voldoet aan enige andere met HaarsHout gesloten overeenkomst, heeft HaarsHout het recht om de uitvoering van de desbetreffende overeenkomsten en alle verdere overeenkomsten tussen partijen, ook indien deze niet of slechts ten dele zijn uitgevoerd, op te schorten of te ontbinden door middel van een buitengerechtelijke verklaring, althans ontbonden te beschouwen zonder gerechtelijke tussenkomst, onverminderd het recht van HaarsHout tot vordering van vergoeding van de schade, gederfde winst en interest.
 10. Het bepaalde in lid 1 is ook van toepassing in geval van faillissement van de koper, diens surseance van betaling, aanbieding van een regeling aan crediteuren, beslaglegging op het bedrijfsvermogen of een gedeelte daarvan, liquidatie of overname van het bedrijf van de koper, wijziging van de rechtsvorm en wanneer er omstandigheden als in dit lid bedoeld bij het afsluiten van de koop overeenkomst zijn geweest, zonder dat HaarsHout door de koper op de hoogte is gesteld.
 11. Indien HaarsHout besluit tot ontbinding, kan de koper aan de overeenkomst geen enkel recht meer ontlenen. Eventuele betalingstermijnen zijn vervallen en betaling van het reeds geleverde is direct en geheel opeisbaar.
 12. Aansprakelijkheid
 13. Alle directe of indirecte schade welke voortvloeit uit de met HaarsHout gesloten overeenkomst jegens de koper en/of derden wordt bij deze uitdrukkelijk uitgesloten.
 14. In het bijzonder aanvaard HaarsHout geen aansprakelijkheid ten aanzien van de door haar verstrekte afbeeldingen, catalogi en tekeningen. Hetzelfde geldt voor de door HaarsHout verstrekte technische gegevens, maten en gewichten.

8.Wijziging van deze algemene voorwaarden

 1. HaarsHout is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving aan wie dan ook. Indien deze voorwaarden gewijzigd wordt zullen de nieuwe voorwaarden op de overeenkomst, aanbieding, levering of dienst van toepassing zijn die van kracht waren op de dag dat die overeenkomst, aanbieding, dienst of levering schriftelijk door HaarsHout is bevestigd, tenzij anders overeengekomen.
 2. Geschillen
 3. Alle, door HaarsHout als zodanig beschouwde, geschillen welke voortvloeien uit door haar gesloten overeenkomsten ter zake van verkochte en/of geleverde goederen, kunnen worden onderworpen aan het oordeel van de Kantonrechter dan wel de Arrondissementsrechtbank te Utrecht. Bij uitsluiting is Nederlands Recht van toepassing.
 4. Geschillenregeling
 5. In afwijking van artikel 10 kunnen Consument kopers er voor kiezen om gebruik te maken van het recht een eventueel geschil betreffende aanbiedingen van HaarsHout of de totstandkoming of uitvoering van een overeenkomst met HaarsHout, voor te leggen aan de Geschillencommissie Thuiswinkel, mits het gaat om een aanbieding of overeenkomst die via de internetsite of telefoonverbinding is gedaan of tot stand gekomen.
 6. Een geschil zoals in het vorige lid omschreven wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen indien de consument zijn klacht binnen maximaal 30 dagen schriftelijk aan HaarsHout heeft voorgelegd.
 7. Uiterlijk drie (3) maanden nadat de klacht aan HaarsHout is voorgelegd, kan het geschil – tegen betaling van 25 euro klachtgeld – schriftelijk aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag.
 8. Wanneer de Consument koper een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, is HaarsHout aan deze keuze gebonden. Wanneer HaarsHout dat wil, zal de Consument koper binnen vijf (5) weken na een daartoe door een schriftelijk gedaan verzoek, zich schriftelijk dienen uit te spreken of hij of zij zulks ook wenst, dan wel het geschil wil laten behandelen door de daartoe bevoegde rechter. Verneemt de keuze van de consument niet binnen de termijn van vijf (5) weken, dan is zij gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.
 9. De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in het reglement van de Geschillencommissie. Haar beslissingen geschieden bij wege van bindend advies.